JEW00996-8.5

טבעת מקולקציית ברכת הכהנים.

טבעת מקולקציית ברכת הכהנים. העיצוב המסולסל והעיטור בכתב עברי קדום עם מילים מתוך ברכת כהנים, הינו בהשראת הממצא הקדום ביותר המצטט פסוק מן התורה, לוחית כסף מגולגלת ובתוכה חרוטה ברכת הכהנים בשלמותה, עדות היסטורית לחשיבות הברכה  בקרב יושבי הארץ לפני יותר מאלפיים שנה

.JEW00996

2 פריטים נותרים