s

City of David

שרשרת תליון פרספקס כתב עברי קדום

₪99

City of David

שרשרת תליון פרספקס כתב עברי קדום

₪99

שרשרת זו עוצבה בהשראת אחת הכתובות ההיסטוריות החשובות ביותר. הכתובת חקוקה על אבן בכתב עברי קדום ומתארת את רגע המפגש בין שתי קבוצות החופרים בעת חציבת הנקבה. הנקבה מוליכה את מי מעיין הגיחון ממקום נביעתו שבנחל קדרון אל בריכת השילוח שבתוך תחומי עיר דוד. הנקבה נחצבה בסוף המאה השמינית לפני הספירה, ביוזמת חזקיהו מלך יהודה. מפעל הנדסי מורכב זה הינו חלק ממערך ההגנה על ירושלים מפני המתקפה האשורית הצפויה, כמתואר בדברי הימים ב' ל"ב ל. הכתובת התגלתה בשנת 1880 ולאחר חשיפתה הועברה לאיסטנבול,  שם היא נמצאת עד היום.

נוסח הכתובת :      "...תמה הנקבה. וזה דבר הנקבה. בעוד מניפים החוצבים את הגרזן איש אל רעו ובעוד שלוש אמות להינקב, נשמע קול איש קורא אל רעו כי היתה זדה בצור מימין ומשמאל. וביום הנקבה הכו החוצבים איש לקראת רעו על גרזן. וילכו המים מן המוצא אל הבריכה, במאתיים ואלף אמה ומאת אמה היה גובה הצור על ראש החוצבים"

פרטים טכניים: 
משקל 8 גרם
JEW00534