You are being redirected.
ברכת כהנים – "Temple Mount Stone" – חנות עיר דוד
s

ברכת כהנים

ברכת כהנים

לוחית כסף ששימשה תכשיט או קמע, ועליה חרוטים פסוקים מספר במדבר פרק ו', המוכרים לנו בתור 'ברכת כוהנים'. זו אחת משתי לוחיות שנמצאו מגולגלות כמו מגילות קטנות ובמרכזן חלל קטן המיועד לפתיל, המאפשר לענוד אותן על הגוף. שתי הלוחיות נמצאו במערת קבורה בכתף הינום, והן מתוארכות לסוף תקופת בית המקדש הראשון. זוהי העדות הארכיאולוגית הקדומה ביותר לפסוקים מן המקרא